வினா-விடையில் பங்கேற்றமைக்கு நன்றி  வினா-விடையின் டிரெண்ட்டைச் சரிபார்த்ததற்கு நன்றி.
[ ]
1 . இந்தி மொழியின் எழுத்து வடிவம் என்ன?
அ. சமஸ்கிருதம்
 
31.25 %
ஆ. குர்முகி
 
8.75 %
இ. தேவநாகரி
 
51.88 %
ஈ. உருது
 
8.13 %
 
2 . தெலுங்கானா கூடுதலாகக் கொண்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ மொழி என்ன?
அ. தமிழ்
 
15.09 %
ஆ. சமஸ்கிருதம்
 
22.64 %
இ. உருது
 
49.69 %
ஈ. ஆங்கிலம்
 
12.58 %
 
3 . பின்வரும் எந்த அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் யூனியன் பிரதேசத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மொழி இந்தி எனக் கூறுகிறது?
அ. 342
 
26.80 %
ஆ. 343
 
31.37 %
இ. 383
 
30.07 %
ஈ. 382
 
11.76 %
 
 
பக்கம் 1 2 3 4